Trang chủ   |  Liên hệ
English   |  Tiếng Việt
Hoàng Xuân Phú
Lý lịch khoa học
Nghiên cứu toán học
Công trình toán học
Các bài viết khác
Tổ chức hội nghị
000000000 visit

Hoàng Xuân Phú

Giáo sư, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nghiên cứu viên 1984, Phó giáo sư 1992, Giáo sư 1996)

Viện sĩ (Korrespondierendes Mitglied) của Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Heidelberger Akademie der Wissenschaften) (Bầu năm 2004)

Viện sĩ (Korrespondierendes Mitglied) của Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria (Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Bayerische Akademie der Wissenschaften) (Bầu năm 2010)

Viện sĩ (Fellow) của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới - vì sự tiến bộ của khoa học ở các nước đang phát triển (TWAS, The World Academy of Sciences - for the advancement of science in developing countries) (Bầu năm 2013)

Viện sĩ (Fellow) của acatech - Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật CHLB Đức - National Academy of Science and Engineering, Germany - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Bầu năm 2019)Địa chỉ cơ quan: GS TSKH Hoàng Xuân Phú
Viện Toán học
18 Đường Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại cơ quan:(+84) (24) 37563474-516
E-mail:hxphuatmath.ac.vn
Trang nhà:http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu.


©2010 by Hoang Xuan Phu