11th Workshop on
Optimization and Scientific Computing
April 24-27, 2013 — Ba Vi, Vietnam
 Organizers
 Sponsors
 Invited lectures
 Detailed information
 Participants
 Programme
 Abstracts
 Related activities

Invited lectures

 • Phan Thanh An
  Some fundamental problems in Computational Geometry
  (Một số vấn đề cơ bản trong Hình học Tính toán)
 • Huynh The Phung
  Sự tồn tại nghiệm và tính liên tục của ánh xạ nghiệm trong bài toán bù tuyến tính
 • Nguyen Khoa Son
  Các phương pháp phân tích hệ động lực không chắc chắn